Algemene voorwaarden Freshwork B.V.

I Begrippen

1.1 Opdrachtnemer: Freshwork B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01119174.
1.2 Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee een overeenkomst wordt gesloten betreffende de uitvoering van werkzaamheden of de levering van diensten door Freshwork B.V.
1.3 Contractactiviteit: een door Freshwork B.V. georganiseerde opleiding, training, cursus of soortgelijke activiteit die op basis van een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en Freshwork B.V. door Freshwork B.V. wordt verzorgd ten behoeve van of mede ten behoeve van opdrachtgever.
1.4 Cursist: een natuurlijk persoon die deelneemt aan een door Freshwork B.V. verzorgde contractactiviteit. De cursist kan tevens opdrachtgever zijn.

II Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en aanbiedingen alsmede op alle overeenkomsten strekkende tot het leveren van een contractactiviteit door opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

III Aanbiedingen/offertes

3.1 Aanbiedingen en offertes welke opdrachtnemer uitbrengt zijn geldig gedurende twee maanden na dagtekening van de offerte of aanbieding, tenzij anders vermeld. Binnen deze of een anders vermelde termijn is opdrachtnemer tot het moment van aanvaarding van de offerte of aanbieding door opdrachtgever gerechtigd om een uitgebrachte offerte of aanbieding in te trekken of te wijzigen. Dit laat echter de wijzigingsbevoegdheden van opdrachtnemer zoals in de overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden omschreven onverlet.
3.2 Aan gegevens zoals vermeld in onder meer advertenties, brochures, folders en prijslijsten kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

IV Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst van opdracht strekkende tot levering van een contractactiviteit komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van een door opdrachtgever toegezonden aanmelding. Metadescription: Lees hier meer over de algemene voorwaarden van Freshwork url: www.bijscholing-zorg.nl/av-freshwork
4.2 Aanmelding dient te geschieden door middel van verzending van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier dan wel door middel van het invullen van het digitale aanmeldingsformulier op de website van opdrachtnemer.
4.3 Een overeenkomst van opdracht strekkende tot levering van een contractactiviteit aan een rechtspersoon kan tevens tot stand komen door middel van ondertekening door opdrachtgever van een door opdrachtnemer toegezonden offerte.

V Plaatsing

5.1 Plaatsing voor deelname aan een contractactiviteit geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.
5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende aanmeldingen een contractactiviteit te annuleren zoals omschreven in artikel 6.6 dan wel cursusgroepen samen te voegen.

VI Annulering

6.1 Onder annulering wordt verstaan de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst met opdrachtnemer te ontbinden zonder dat daaraan een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van opdrachtnemer ten grondslag ligt. Dit dient altijd te geschieden onder opgave van reden.
6.2 Tot vijf dagen voor de datum waarop een contractactiviteit zal plaatsvinden, kan opdrachtgever schriftelijk annuleren zonder dat daaraan voor opdrachtgever kosten verbonden zijn.
6.3 In geval van annulering binnen een periode van vijf dagen voorafgaand aan de datum waarop de contractactiviteit zal plaatsvinden, is opdrachtgever het volledige cursusgeld verschuldigd.
6.4 Indien opdrachtnemer de datum waarop een contractactiviteit zal plaatsvinden wijzigt, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te annuleren binnen zeven dagen nadat opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gebracht.
6.5 In overleg met opdrachtnemer kan een cursist in zijn of haar plaats een ander laten deelnemen aan een contractactiviteit.
6.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om docenten en cursusleiding die een contractactiviteit verzorgen te vervangen zonder dat dit voor opdrachtgever het recht meebrengt tot annulering over te gaan.

VII Ontbinding

7.1 In het geval opdrachtnemer verhinderd is de overeenkomst met opdrachtgever uit te voeren ten gevolge van een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend, is opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of partieel te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer ter zake enige schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is.
7.2 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben het recht om indien de andere partij tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst de overeenkomst te ontbinden, echter niet dan nadat de andere partij uitdrukkelijk schriftelijk in de gelegenheid is gesteld om de overeenkomst alsnog na te komen binnen een termijn van veertien dagen.
7.3 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn bevoegd de overeenkomst geheel of partieel met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien:
- de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
- de onderneming van de andere partij geliquideerd of gestaakt wordt;
- de andere partij surséance van betaling vraagt of verleend wordt;
- beslag is gelegd op bedrijfseigendommen of zaken van opdrachtgever bestemd voor de uitvoering van de opdracht;
7.4 Indien opdrachtnemer op het moment van ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft geleverd, kan opdrachtgever de overeenkomst slechts partieel ontbinden, namelijk uitsluitend voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd. Bedragen die opdrachtnemer voorafgaand aan de ontbinding aan opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met de prestaties welke opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds heeft verricht, blijven door opdrachtgever verschuldigd en zijn met ingang van de datum van ontbinding opeisbaar.

VIII Prijzen

8.1 Wanneer na de datum waarop door opdrachtnemer een offerte of aanbieding is uitgebracht of waarop een overeenkomst tot stand is gekomen de prijzen van cursusmaterialen, lonen, sociale lasten of andere kostprijsbestanddelen verhoging ondergaan, heeft opdrachtnemer het recht om het verschuldigde cursusgeld te verhogen met een bedrag gelijk aan de kostprijsverhoging.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn in de prijzen voor contractactiviteiten de kosten van schriftelijk cursusmateriaal begrepen, doch geen reiskosten, koffie, thee, maaltijden en andere verblijfkosten.

IX Betalingsvoorwaarden

9.1 Betaling van de overeengekomen prijs voor een contractactiviteit dient te geschieden binnen veertien dagen na facturering.
9.2 Tenzij anders wordt overeengekomen dient opdrachtgever het verschuldigde bedrag in ieder geval te voldoen voorafgaand aan de datum waarop de contractactiviteit plaatsvindt of aanvangt.
9.3 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, verkeert hij van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht om aan opdrachtgever met ingang van de eerste dag na afloop van de betalingstermijn wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
9.4 Indien opdrachtgever nalaat tot tijdige betaling over te gaan, is hij gehouden de door opdrachtnemer gemaakte incassokosten te vergoeden, welke worden gefixeerd op een bedrag ter hoogte van 15% van de vordering, met een minimum van € 50,00.

XAansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer, met uitzondering van aansprakelijkheid ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer, wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat in rekening is gebracht voor de levering van de contractactiviteit.
10.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van het opvolgen en/of interpreteren door opdrachtgever van instructies of aanwijzingen zoals aangeduid in schriftelijk cursusmateriaal of mondeling door een docent of begeleider tijdens de contractactiviteiten gegeven.

XI Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Het auteursrecht op door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gesteld cursusmateriaal berust bij opdrachtnemer.
11.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer het door opdrachtnemer ter beschikking gestelde cursusmateriaal te verveelvoudigen of openbaar te maken, op straffe van verbeurte van een boete ten bedrage van € 500,00 per overtreding alsmede van een boete ten bedrage van € 100,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer om van opdrachtgever betaling van de door haar geleden schade te vorderen.

XII Legitimatie en persoonsgegevens

12.1 De cursist is gehouden om tijdens het bijwonen van een contractactiviteit een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit op verzoek aan de docent of begeleider te tonen.
12.2 Op de registratie van de persoonlijke gegevens van opdrachtgevers en cursisten is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens worden geregistreerd teneinde de overeengekomen contractactiviteit te kunnen uitvoeren. Gegevens omtrent aanwezigheid en prestaties van een cursist, zoals tentamen- of examenuitslagen, worden enkel aan de cursist medegedeeld, tenzij de cursist aan opdrachtnemer toestemming verleent om deze gegevens ook aan opdrachtgever te verstrekken indien opdrachtgever een ander is dan de cursist.

XIII Inhoud contractactiviteit

13.1 De inhoud van een contractactiviteit alsmede de wijze waarop deze wordt verzorgd, behelst een keuze van opdrachtnemer. Opdrachtgever conformeert zich aan deze keuze en zal de inhoud van de contractactiviteit - het ter beschikking gestelde materiaal en de toelichting daarop door docenten en assistenten - niet ter discussie stellen.
13.2 Voor zover een contractactiviteit wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid - hoe ook genaamd -, blijven door cursisten gemaakte werkstukken in dat kader eigendom van opdrachtnemer. De opdrachtgever kan vragen om inzage. De uitkomst van een proeve van bekwaamheid wordt bepaald door opdrachtnemer en kan niet ter discussie staan.
13.3 Voor zover een contractactiviteit wordt beëindigd met een certificaat of ander document waaruit blijkt dat de contractactiviteit met goed gevolg is afgerond, kan hieruit niet worden afgeleid dat de cursist bekwaam en bevoegd is overeenkomstig de wet BIG. De cursist blijft steeds zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bepaling hiervan.

XIV Rechtskeuze

14.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Meer weten? Vraag de brochure aan

Freshwork in 60sec